ACATIIMI 1/08 tulosta | sulje ikkuna

Hallitusten päätöksiä

Professoriliiton hallitus 17.1.2008

• nimesi työvaliokuntaan puheenjohtaja Risto Laitisen, varapuheenjohtaja Maarit Valon ja hallituksen jäsen Kaarle Hämerin, toiminnanjohtaja ja asiamies toimivat sihteereinä
• nimesi liiton edustajiksi Patuun puheenjohtaja Laitisen, varapuheenjohtaja Valon ja toiminnanjohtaja Virkkalan
• nimesi liiton edustajiksi Acatiimin toimitusneuvostoon hallituksen jäsenet Harri Siiskosen ja Terttu Utriaisen. Totesi, että päätoimittaja Sintonen toimii toimitusneuvoston sihteerinä ja liiton osalta puheja läsnäolo-oikeus neuvoston kokouksissa on toiminnanjohtaja Virkkalalla
• nimesi vuonna 2008 pidettäviin AKAVAn liittokokouksiin liiton edustajaksi puheenjohtaja Laitisen varaedustajinaan varapuheenjohtaja Valo ja toiminnanjohtaja Virkkala
• nimesi liiton kv-vastaavaksi hallituksen jäsen Juhani Peltosen
• nimesi liiton yhteyspäälliköksi hallituksen jäsen Eero Puolanteen
• merkitsi tiedoksi järjestöllisen tilanteen, yleisen työmarkkinatilanteen sekä yliopistojen työmarkkinatilanteen
• merkitsi tiedoksi työajan seurannan/kohdentamisen nykytilanteen ja antoi ohjeet jatkovalmisteluille
• merkitsi tiedoksi yliopistouudistuksen nykytilanteen ja antoi ohjeet jatkovalmistelulle
• merkitsi tiedoksi selvityksen Toteutuva tutkijanura –työryhmän työskentelystä
• merkitsi tiedoksi valtioneuvoston 5.12.2007 hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman vuosille 2007-2012
• merkitsi tiedoksi matrikkelin nykytilanteen

Tieteentekijöiden liiton hallitus 19.1.2008

• merkitsi tiedoksi katsauksen toimintavuoden keskeisiin asioihin
• merkitsi tiedoksi selvityksen Akava-yhteisön kokouksista ja neuvottelutilanteesta
• merkitsi tiedoksi yliopistouudistuksen tilanteen
• merkitsi tiedoksi selvityksen järjestöyhteistyötilanteesta
• päätti perustaa kirjastotyöryhmän ja sosiaaliturvatyöryhmän ja päätti näiden työryhmien kokoonpanoista. Muilta osin perustettavat työryhmät ja niiden kokoonpanot jätettiin pöydälle
• päivitti liiton työtaisteluorganisaation
• valitsi liiton edustajiksi Professoriliiton ja TTL:n yhteistyötoimikuntaan Ragna Rönnholmin, Tero Karjalaisen ja Eeva Rantalan
• valitsi liiton edustajiksi Acatiimin toimitusneuvostoon Sinikka Torkkolan ja Jussi Vauhkosen
• valitsi liiton edustajat Akavan liittokokouksiin
• vahvisti hallituksen kokousaikataulun kevääksi 2008

Yliopistonlehtorien liiton hallitus 11.1.2008

• keskusteli valtion palkkausjärjestelmän korjaustavoitteista
• merkitsi tiedoksi OPM:n Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 2007-2012
• sai selvityksen PRL:n, TTL:n ja YLL:n puheenjohtajien tapaamisista ja keskusteluista järjestöyhteistyöstä
• keskusteli Acatiimin taiton ulkoistamisesta
• sai selvityksen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen -seminaarista
• merkitsi tiedoksi jäsenyhdistyksille maksetut tuet
• merkitsi tiedoksi, että Finn Lecturan uutena toimitusjohtajana aloittaa 18.2. FM Tuomas Kilpi


ACATIIMI 1/08 tulosta | sulje ikkuna