• pääsivu
 • sisällys
 • Immateriaalioikeusinstituutti
  palveluksessanne


  Immateriaalioikeuden korostunut yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys on viime aikoina tullut yleiseen tietoisuuteen. Oikeudellinen sääntely on kehittynyt ja monimutkaistunut. Tietotekniikan, biotekniikan ja elektroniikkateollisuuden yhä tärkeämpi merkitys Suomen elinkeinoelämälle edellyttää myös teollis- ja tekijänoikeudellisten suojamuotojen laajamittaista ja johdonmukaista hyödyntämistä. Tämä koskee niin tutkijaorganisaatioita kuin uuden teknologian tuottajia ja käyttäjiäkin.

  Immateriaalioikeus on ala, joka edellyttää monipuolista tietoa ja osaamista. Patentointiin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ei voida arvioida ilman teknistä ja taloudellista tietämystä. Yksinoikeuksien sääntelyn muotoutumiseen vaikuttavat merkittävästi taloustieteen tutkimustulokset ja käsitykset erilaisten yksinoikeuksien ja investointien suojaamisen taloudellisista vaikutuksista markkinoilla. Taloudellinen, tekninen ja oikeudellinen näkökulma ovat tämän vuoksi kaikki tarpeellisia immateriaalioikeuksia tutkittaessa. Alalla tarvitaan monitieteellistä tutkimusta ja eri tieteenalojen välistä yhteistyötä.

  Joustava yhteistyöelin

  Immateriaalioikeusinstituutti toimii sekä yliopistojen keskinäisenä yhteistoimintaelimenä että mahdollistaa joustavan yhteistoiminnan elinkeinoelämän ja muiden alalla toimivien tahojen kanssa. Immateriaalioikeusinstituutin perustajajäseniä ovat Helsingin yliopisto, Svenska handelshögskolan, Helsingin kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto ja Tampereen teknillinen korkeakoulu. Immateriaalioikeusinstituutin kannatus- ja tukijäseniä ovat lisäksi useat yritykset ja järjestöt.

  Hankkeen käynnistämisvaiheessa taustaryhmänä toimi pääkaupunkiseuden yliopistojen rehtoreiden hanketta valmistelemaan asettama työryhmä. Työryhmään kuuluivat puheenjohtajana professori Niklas Bruun Svenska Handelshögskolanista ja jäseninä professori Jarno Tepora ja oikeustieteen tohtori Rainer Oesch Helsingin yliopistosta, oikeustieteen tohtori Juha Laine Helsingin kauppakorkeakoulusta sekä alkuvaiheessa myös lehtori Erja Hakkarainen Teknillisestä korkeakoulusta. Turun yliopiston liityttyä mukaan hankkeeseen taustatyöryhmään tuli mukaan professori Ari Saarnilehto Turun yliopistosta. Pääsihteerinä toimi ensin sivutoimisesti ja vuoden 2000 alusta alkaen päätoimisesti varatuomari Marja-Leena Mansala.

  IPR University Center perustettiin 24.9.1999. Perustamisen jälkeen vuoden loppuun instituutti toimi opetusministeriön myöntämän määrärahan turvin. Täysipainoisesti toiminta alkoi vuonna 2000, jolloin myös jäsenmaksuvelvoite alkoi.

  Opinto-oikeus kaikkiin alan opintoihin

  Immateriaalioikeusinstituutti palvelee kaikkia immateriaalioikeudesta kiinnostuneita. Se koordinoi opetusta ja palvelee perus- ja jatko-opiskelijoita auttaen heitä löytämään itselleen sopivia kursseja. Instituutin tärkeimpiä tehtäviä tulee olemaan opinto-oikeuden ulottaminen kaikkiin immateriaalioikeutta koskeviin opintoihin mahdollisimman joustavalla tavalla toteutettuna.

  Tutkijoille instituutti tarjoaa lisäksi mahdollisuuden kansainväliseen, rajat ylittävään yhteistyöhön tutkijavaihdon, konferenssien ja muun yhteistyön avulla. Instituutin tietoverkoston kautta on helppoa tilata uunituore materiaali oikeustapauksista alan aikakauslehtiin ja kirjoihin. Instituutti järjestää ja ohjaa immateriaalioikeuden tohtorinkoulutusta sekä alan tutkimustoimintaa.

  Instituutti pyrkii organisoimaan systemaattisen jatko-opiskelun, joka tähtää ammatilliseen jatkotutkintoon. Yritysten tarpeisiin kaavaillaan myös sopivampia lyhyitä kursseja. Tärkeintä on löytää alan laajasta tarjonnasta juuri ne kysymykset, jotka kiperimmin ja nopeimmin vaativat vastausta. Instituutti räätälöi liike-elämälle tärkeimmät osa-alueet. Instituutti kattaa niin teollis- kuin tekijänoikeudenkin.

  Immateriaalioikeusinstituutin tärkeänä tehtävänä on ylläpitää immateriaalioikeuteen keskittyvää kirjastoa, joka on tähän asti Suomesta puuttunut. Informaatiopalvelut suunntautuvat niin tutkijoiden kuin elinkeinoelämän tarpeisiin. Instituutti on informaatio- ja kirjastopalveluiden osalta solminut yhteistyösopimuksen Kansainvälisen talousoikeuden insituutin kirjaston kanssa.

  Instituutin käytännön asiat

  Immateriaalioikeusinstituutin toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä. Hallitukseen valittiin yhdistyksen kokouksessa 27.3.2000 professori Jarno Tepora (Helsingin yliopisto), professori Ari Saarnilehto (Turun yliopisto), professori Matti Rudanko (Helsingin kauppakorkeakoulu), varatuomari Marcus Norrgňrd (Svenska Handelshögskolan), varatuomari Valtteri Niiranen (Graafisen teollisuuden liitto ry), päälakimies Urho Ilmonen (Nokia Oyj), lakiasiain johtaja Maire Laitinen (Sonera Oyj), johtaja Katri Sipilä (Säveltäjien tekijänoikeustomisto Teosto ry) sekä professori Timo Nyberg (Tampereen teknillinen korkeakoulu). Kullakin hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

  Immateriaalioikeusinstituutin johtajana toimii professori Niklas Bruun, joka myös on hallituksen puheenjohtaja. Johtaja toimii akateemisena suunnittelijana, jonka tärkeimmät tehtävät liittyvät koulutusohjelmien koordinointiin, tohtorinkoulutusohjelman käynnistämiseen, kansainvälisten suhteiden luomiseen ja instituutin tietopohjan rakentamiseen. Instituutin pääsihteeri johtaa käytännön toimintaa sekä vastaa maksullisesta kurssitoiminnasta. Immateriaalioikeusinstituutti on tarjouskilpailun perusteella sijouttunut Svenska Handelshögskolanin tiloihin.

  IPR University Center yhdistyksen varsinaisina jäseninä voivat olla yliopistot. Varsinaiset jäsenet maksavat toiminnan alkuvaiheessa jäsenmaksua 100.000 mk vuodessa. Muut yhdistyksen jäsenet ovat joko kannatusjäseniä tai tukijäseniä. Kannatusjäsenten panos, 200.000 mk vuodessa, takaa heille hallituspaikan sekä kaikki instituutin palvelut ja edut. Tukijäsenten panos on 30.000 mk vuodessa ja sillä jäsenet saavat tietopalvelujen lisäksi m.m. etuja instituutin seminaareilla ja kursseilla.

  Instituutin toimintaa

  Tietopalvelu
  Immateriaalioikeusinstituutti on tehnyt sopimuksen Kansainvälisen talousoikeuden instituutin (KATTI) kanssa tietopalvelun tarjoamisesta instituuttiin liittyneille jäsenille. Instituutti ryhtyy keräämään KATTI-kirjaston yhteyteen immateriaalioikeuden kattavan kirjaston sekä kaikki alan merkittävät aikakauslehdet.

  Uutislehti
  Instituutti julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää immateriaalioikeudellista uutislehteä ôIPR Infoö. Lehdessä seurataan alan oikeuskehitystä meillä ja maailmalla. Osa lehden sisällöstä julkaistaan englanniksi.

  Kurssit
  Instituutti järjestää 4.5.2000 Hankenilla seminaari öKilpailukykyä aineettomien oikeuksien arvon hallinnastaö. Instituutti on mukana suunnittelemassa syventäviin opintoihin liittyvän projektin järjestämistä immateriaalioikeuden alueella lukuvuonna 2001. Projekti on avoin Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Svenska handelshögskolanin opiskelijoille

  Julkaisut
  Instituutti on toimittanut julkaisut, jotka sisältävät immateriaalioikeutta koskevan EU-lainsäädännön sekä ne EY-tuomioistuimen ratkaisut, joita käsitellään kurssilla.

  Lisätietoja IPR University Centeristä löytyy myös kotisivuilta, jonka osoite on www.iprinfo.com.

  Teksti:
  Varatuomari
  Marja-Leena Mansala
  IPR University Center