• pääsivu
 • sisällys
 •  

  Ulkoisen rahan valvonta
  ja hallinnointi kiristyy


  Opetusministeriön asettama työryhmä on selvittänyt yliopistojen ulkopuolisen rahoituksen valvontaa ja hallinnointia. Sen mielestä ulkoisen rahoituksen valvontaa ja hallinnointia koskeva lainsäädäntö ja muut ulkoiset ohjeet ovat sinänsä riittäviä, mutta yliopistojen on kuitenkin valvonnan kehittämiseksi lisättävä sisäistä ohjeistustaan ja parannettava johtamisen laatua. Yliopistojen on tarkistettava taloussääntönsä sekä sisäisen tarkastuksen ohjesääntönsä vuoden 2001 loppuun mennessä.

  Suuret apurahat yliopiston kirjapidon kautta

  Selvityksessä määritellään yliopistojen ulkoisen toiminnan yleiset periaatteet ja tehdään ehdotuksia mm. apurahoihin sovellettavista menettelytavoista. Yliopistojen tulee tietää kaikista henkilöstönsä saamista apurahoista ja stipendeistä niiden käyttötarkoituksesta ja määrästä riippumatta.

  Yliopistoon palvelussuhteessa olevien yksittäisten tutkijoiden tai tutkimusryhmien yliopistojen resursseja käyttäviin hankkeisiin tarkoitetut apurahat tulee pääsääntöisesti ohjata yliopiston pankkitilille, jolloin yliopisto hallinnoi varoja omassa kirjanpidossaan.

  Sen sijaan työryhmä ei pidä tarpeellisena vähäisten tai ei ollenkaan yliopiston resursseja käyttävien henkilökohtaisten pienten apurahojen ottamista talousarvioon ja kirjanpitoon niistä aiheutuvien hallintokustannusten vuoksi. Tällaiseksi apurahaksi työryhmä katso kulloisenkin vuosittaisen verorajan alittavat apurahat.

  Yliopistojen ja yliopistollisten keskussairaaloiden yhteistyötä parannetaan tekemällä puitesopimuksia, joissa säädetään tutkimushankkeiden toteuttamisen käytännön periaatteista.

  Yritystoiminta ei kuulu henkilöstön tehtäviin

  Yliopistojen ja niiden henkilöstön yritystoiminnasta työryhmä toteaa, että yritystoiminta ei kuulu yliopiston tehtäviin. Yliopistot eivät saa siirtää tutkintoon johtavaa opetusta, tutkimusta tai muita perustehtäviään yksityisen yrityksen, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Yliopiston henkilöstö ei myöskään saa harjoittaa yliopiston tehtäviin liittyvää kilpailevaa toimintaa.

  Työryhmä esittää, että yliopistojen on toiminnassaan noudatettava korkeita eettisiä periaatteita ja käytävä sisällään arvokeskusteluja. Ulkoiseen toimintaan liittyvät menettelytavat ovat tärkeä osa yliopistojen laatujärjestelmää.

  Työryhmä korostaa yliopistojen henkilöstön riittävää koulutusta. Ulkoiseen toimintaan liittyvät menettelytavat eivät saa olla kenellekään epäselviä. Yliopistojen tulee olla tietoisia kaikesta rahoituksestaan ja henkilöstönsä sivutoimista mm. esteellisyyskysymysten arvioimiseksi. Tiedonkulkua yliopistojen ja rahoittajien välillä tulee parantaa.

  Rask: ei ristiriitaa yliopistojen autonomian kanssa

  Opetusministeri Maija Rask totesi muistion luovutustilaisuudessa, että työryhmän esitykset eivät ole ristiriidassa rehtorien ajaman yliopistojen taloudellisen autonomia lisäämisen kanssa.

  - Tämä ei ole autonomian kaventamista vaan sopimista yhteisistä pelisäännöistä, Rask totesi.

  Työryhmässä mukana ollut Turun kauppakorkeakoulun rehtori Tapio Reponen sanoi, että työryhmä on tehnyt esityksensä nykytilanteessa ja nykyisten hallintomallien vallitessa.

  - Jos yliopistojen autonomiakehitys saa uusia piirteitä, pitää asiaa tarkastella varmaan uudelleen, Reponen kuitenkin lisäsi.

   

  Kirsti Sintonen

  Julkaisu ilmestyy opetusministeriön työryhmämuistioita-sarjassa.
  Muistio löytyy myös opetusministeriön www-sivuilla osoitteessa:
  http://www.minedu.fi/julkaisut/pdf/yliopistorahoitus.pdf

  (painetun lehden sivulla 37)