• pääsivu
 • sisällys
 • NORDEN I FOKUS

  Internationalisering och högre utbildning


  Är globalisering och internationalisering samma sak och hur borde vi förhålla oss till de nya utmaningar dessa med säkerhet medför. Detta diskuteras just nu inom högskolevärlden i Norden.

  I sin ledare i Universitetsläraren 16/2001 tar förbundsdirektör Göran Blomqvist starkt ställning för de nationella intressen då det gäller globaliseringens effekter på utbildningen, speciellt i fråga om den högre utbildningen. Utbildningen håller ju på att bli en handelsvara och då är det klokt att slå vakt om hemmamarknaden, samtidigt som man bör arbeta för export av utbildning. T.ex. i Australien lär exporten av utbildning ge nationen större intäkter än försäljning av spannmål.

  Också Världshandelsorganisationen WTO har agerat i denna fråga och inom organisationen finns vissa stater och organisationer som önskar att utbildning ska ingå som element i förhandlingarna om de tjänster som i höst diskuteras i frihandelsförhandlingarna i GATS (General Agreement on Trade in Service). Det som gör saken knepigare är tvisten om vilka tjänster som uteslutande hör till regeringsmyndigheter, eftersom dessa inte berörs av GATS:s beslut. Problemet, enligt Blomqvist, är att dessa tjänster också erbjuds av privata alternativ och således måste man räkna med att skälen för att hålla dessa tjänster utanför den fortskridande liberaliseringen av världshandeln kommer att ifrågasättas. SULF (Sveriges universitetslärarförbund) motsätter sig denna utveckling och "kämpar för principen att kvalitativt bra offentlig utbildning ska vara fri och allmänt tillgänglig". Detta är något jag tror att alla läsare av denna tidskrift också undertecknar.

  Blomqvist fortsätter:: "Det är orimligt om GATS i framtiden ska kunna avgöra om standard, kvalifikations-, och behörighetskrav, examensfordringar, kvalitetsnormer och procedurer inom utbildningen utgör handelshinder eller inte. De nationella regeringarna måste behålla sin rätt att bestämma om tillhandahållande av utbildning, innehåll, kvalifikationskrav, tilldelande av universitetsstatus och så vidare. Inte heller ska GATS ha inflytande över hur de nationella regeringarna fördelar anslagen till utbildningen."

  Eftersom utbildningen är av stor betydelse för såväl social och nationell utveckling måste regeringarna "ha möjlighet att utforma utbildningarna i linje med det allmänna intresset, utan att inskränkningar görs till följd av världs-handelns liberalisering", konstaterar Blomqvist.

  Denna målsättning borde vi i Finland också sträva efter, såväl kvalitativt som kvantitativt. I Helsingin Sanomat (3.11.2001) skriver Marjukka Liiten i sin artikel med rubriken "Ulkomaalaisia opiskelijoita halutaan lisää" (Man önskar fler utländska studerande) att vi i Finland år 2010 borde ha 10 000 - 15 000 utländska examensstuderande, då de idag är 6 000. Antalet utländska studerande skulle med andra ord öka med det dubbla. Med tanke på finansieringen av det hela undrar man ju hur detta skall förverkligas. Det kan ju inte vara ekonomiskt hållbart att ta in en massa utländska studerande, om de inte kommer att stanna här och berika det finländska näringslivet.

  Rektorn för Helsingfors universitet, Kari Raivio, har föreslagit ett system med "studiesedlar", med vilka en finländsk studerande skulle garanteras statligt finansierade studier i 5,5 år vid ett finskt universitet. Utlänningarna skulle då få bekosta sina studier enligt lagstiftningen i sina egna länder. Men vad dessa för-ändringar kunde betyda kvalitativt är sedan en annan fråga.

  Om internationalisering och globalisering

  Jane Williams-Siegfredsen (JWS) skriver i Magisterbladet 17/2001 (språkrör för Dansk magisterforening) att orsakerna bakom den europeiska integrationen kan finnas i tanken om att man här har strävat efter "att uppnå en bättre kulturell och politisk förståelse som ett medel att undgå framtida krig i Europa. Utbildningen, och speciellt vidareutbildningen, kom att spela en större roll som en möjlighet att uppnå denna större ömsesidiga förståelse." ERASMUS- och SOKRATES-programmen användes för mobilitetsfrämjande utbyte innanför Europas gränser och för att stärka den ömsesidiga europeiska förståelsen.

  JaneWilliams-Siegerfredsen fortsätter: "Då man diskuterar internationaliseringen betyder det ofta att själva begreppet också innefattar globalisering." Enligt henne är det fel eftersom globaliseringen saknar humanistisk grund. "Den (globalise-ringen) är uteslutande baserad på ekonomiska tankegångar och intentionen är att göra utbildningen till en handelsvara. Globaliseringen har redan haft sitt intåg och hotar med att underminera själva fundamentet för vårt utbildningssystem genom att placera utbildningen och omsorgen av barn och unga på den öppna marknaden"

  Alla är inte heller nöjda med internationaliseringens mål, som t.ex. i Bolognafördraget är "ett kunskapens Europa som ska ge med-borgarna nödvändig kompetens att klar det nya årtusendets krav tillsammans med en kännedom om gemensamma värderingar och att vi hör till gemensamt socialt och kulturellt rum." Enligt JWS är dessa vackra ord, men hon betvivlar att vi alla skulle önska oss "ett gemensamt socialt och kulturellt rum." I själva verket visar hennes undersökning att en del människor faktiskt önskar att bevara sitt eget. Hon hävdar att internationaliseringen kan uppfattas som ett hot mot ens egen personliga, institutionella och nationella kultur.

  "Det avgörande är att vi förstår och diskuterar skillnaderna mellan internationalisering och globalisering. Vi som sysslar med utbildning har på grund av våra humanistiska och demokratiska rötter ofta en tendens att ignorera den privata verksamheten och handelns fokus på marknadskrafter, ökade vinster och börskurser. Det går bara inte att säga att vi inte tycker om det och att vi inte vill ha det. Globaliseringen är redan här. Det är den verklighet vi står i. Vi ska också se på internationalisering med kritiska ögon med tanke på en omvärdering. Vi måste finna utvägar på vilka vi kan formulera de sociala, reflekterande och akademiska värden som internationaliseringen kan ge oss som möjligheter i förhållande till vår personliga och fackliga utveckling. Den ska inte ses som ett hot mot vår egen lilla värld", avslutar Jane Williams-Siegfredsen sin artikel.

   

  Jan-Håkan Öberg
  Helsingfors universitet

  (painetun lehden sivuilla 18-19)