• pääsivu
 • sisällys
 •  

  Miten edistää työhyvinvointia yliopistoissa?


  Tieto on suomalaisen yhteiskunnan merkittävä tuotannontekijä. Tiedon hankkimisessa yliopistot ja muut asiantuntijaorganisaatiot ovat elintärkeitä. Muuttuvassa ympäristössä yliopistojen on vakuutettava tarpeellisuutensa ja niiden on alati muututtava. Murroksessa elävät myös yliopiston työntekijät. Muutos on näkynyt lisääntyneinä opiskelijamäärinä, tehtäväkuvien pirstoutumisena, työsuhteiden pätkiytymisenä ja jatkuvana työpaineena. Esimerkiksi Tieteentekijöiden liiton jäsenselvityksen mukaan 77 prosenttia jäsenistä on määräaikaisessa työsuhteessa.

  Yliopiston henkilökunta, erityisesti tutkijat ja opettajat (tutkija/opettajat) ovat kovilla. Sama paine koskee tulosvastuisia laitoksia. Laitosten toimintakykyyn ja henkilöstön jaksamiseen tulee kiinnittää huomiota. Työhyvinvointi astuu avainasemaan.

  Tässä artikkelissa perustellaan aluksi miksi työhyvinvointiin, sekä yksilö- että yhteisötasolla, tulee yliopistoissa kiinnittää huomiota. Toiseksi esitellään lyhyesti eräitä keinoja, joilla työhyvinvointia, henkilöstön ja organisaatioiden, voidaan edistää. Artikkelin lopuksi esitellään Työterveyslaitoksella aloitettua projektia Työhyvinvointi yliopistotyössä, jossa tullaan etsimään ja kokeilemaan malleja ja keinoja hyvinvoinnin takaamiseksi suomalaisissa yliopistoissa.

  Miksi edistää työhyvinvointia?

  Työhyvinvoinnin edistämisellä on kahdentasoisia vaikutuksia. Yhtäällä sen avulla voidaan lieventää yksilötason ongelmia, kuten:

  • vähentää työuupumusta ja työstressiä
  • heikentää epävarmuutta työn jatkumisesta ja työn sisällöstä
  • vähentää tuki- ja liikuntaelinten ongelmien (ja muita somaattisen terveyden) ongelmia
  • edesauttaa sitä, että yliopiston henkilökunta pääsisi nykyistä terveempänä eläkkeelle.

  Työhyvinvointitoiminta ei vain vähentäisi ongelmia vaan sillä olisi myös suoraan positiivisia vaikutuksia yliopiston henkilöstön työn sujuvuuteen ja hyvinvointiin. Sen avulla terveys ja toimintakyky vahvistuisivat ja työnhallinta edistyisi. Lisäksi motivaatio työhön kasvaisi ja elämä olisi elämisen arvoista.

  Toisaalla työhyvinvoinnin kehittäminen vaikuttaisi myös yhteisötasolla (laitos/tiedekunta/yliopisto):

  • tiedon kulun katkokset vähenisivät ja yhteistyön esteet mataloituisivat
  • eripuraa olisi vähemmän ja se auttaisi henkilöstöä tiedostamaan paremmin yhteisiä tavoitteita esimerkiksi laitostasolla.

  Työhyvinvointitoiminnalla ei vain poistettaisi yhteisötason ongelmia vaan vaikutettaisiin välittömästi positiivisella tavalla yhteisön (laitoksen) toimintakyvyn ja toiminnan laadun kehittymiseen. Tämä taas heijastuisi opetuksen ja tutkimuksen laatuun sekä tuloksellisuuteen. Lisäksi se auttaisi yhteisöä oppimaan yhteisesti ja ohjaamaan omaa toimintaansa nykyistä paremmin.

  Yliopistoyhteisö - organisoitua anarkiaa?

  Miten sitten edistää työhyvinvointia yliopistoissa? Tässäkin tulisi saada aikaan muutoksia sekä yksilö- että yhteisötasolla.

  Yksilötasolla tulisi

  • sovittaa työn sisältö ja vaatimustaso oikein ja realistisesti
  • saada riittävästi tietoa oman työn onnistumisesta ja sen jatkuvuudesta
  • luoda ergonomisesti ja fyysiseltä ympäristöltään turvallisia työpisteitä
  • kiinnittää huomiota terveyteen ja jaksamiseen.

  Yhteisötasolla (laitostasolla) tulisi

  • taata riittävät materiaaliset resurssit ja pyrkiä tietoisesti suunnittelemaan ja hallitsemaan yhteisön perustavia toimintaprosesseja
  • luoda toimivat tiedon ja kokemuksen vaihtokanavat eli taata dialogin jatkuvuus yhteisössä
  • varmistaa toiminnan johtamisen toimivuus
  • pyrkiä ennakoimaan henkilöstön toimintakyvyn ja terveyden muutoksia.

  Yliopistotyötä luonnehtii abstraktisuus, irrallisuus ja rajattomuus. Yliopisto-organisaatioita onkin luonnehdittu organisoiduiksi anarkiaksi. Tavoitteiksi tulisi kuitenkin asettaa "akateemisen epäselvyyden hallinta" ja fair play. Eli: yliopistotyötä pitäisi sekä yksilö- että yhteisötasolla organisoida ja rajata nykyistä tuhdimmin. Kaikissa ratkaisuissa (esim. henkilöstön valinnat ja laitosten arvioinnit) tulisi noudattaa akateemisia ja oikeudenmukaisia pelisääntöjä.

  Projekti on käynnistetty ja verkosto viritetty

  Jotta akateemisen työn systemaattinen kehittäminen virittyisi ja terävöityisi on Työterveyslaitoksessa (Työterveyshuolto-osasto) aloitettu Projekti Työhyvinvointi yliopistotyössä 2001-2004. Projektin ydintavoitteena on selvittää, millaista työhyvinvointia kehittävää toimintaa yliopistotyössä tarvitaan. Projektilla pyritään jäsentämään, millainen työhyvinvoinnin kehittämismekanismi toimii parhaiten, eli lisää yliopistojen henkilökunnan (erityisesti tutkija/opettajat) työhyvinvointia suomalaisessa yliopistoympäristössä.

  Tavoiteltava tietämys uskotaan saatavan sekä tutkimusten avulla että reflektoimalla yliopistojen työhyvinvoinnin käytännön kehittäjien kokemuksia. Tästä syystä projekti jakaantuu kahteen osaan: tutkimukseen ja verkostoon.

  Osassa A Tapaustutkimus työhyvinvoinnin kehittämisestä yliopistotyössä 2002-2004 tutkitaan kahden yliopiston Helsingin ja Joensuun yliopistojen työhyvinvoinnin kehittämisen tarvetta ja ennen muuta toiminnan keinoja. Vaikka tyky-toiminta ja siihen liittyvä henkilöstön kehittäminen ovat ulottuneet myös yliopistoihin ja vaikka tästä toiminnasta on tehty selvityksiä, niin yliopistoja ei ole juurikaan tutkittu työn sujuvuuden ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

  Tämän tutkimuksen tavoitteina on selvittää: Millaista työhyvinvointia kehittävää toimintaa yliopistotyössä tarvitaan? Miten kehittää yliopistotyön sujuvuutta sekä henkilö- että laitostasolla? Miten syventää asiantuntemusta työhyvinvoinnista?

  Osassa B Verkosto työhyvinvoinnin kehittämiseksi yliopistotyössä 2001-2004 on tarkoitus luoda maanlaajuinen (kaikki Suomen "yliopistot" kattava) verkosto. Verkoston tehtävä on edistää työhyvinvoinnin kehittämistä yliopistoissa tutkimustiedon, kokeilujen ja arkisten perustoimintojen kehittämisen avulla. Verkostossa on tarkoitus vaihtaa kokemuksia ja tehdä yhteistyötä yhtäällä eri yliopistojen välillä ja toisaalla työhyvinvoinnin tutkijoiden ja yliopistotyön käytännön kehittäjien (sisältäen mm. yliopistoja palvelevat työterveyshuollot) välillä. Vuorovaikutusta varten luodaan jatkuva virtuaalinen keskustelupiiri ja järjestetään yhteisiä tapaamisia.

  Verkoston käynnistämisestä ja ylläpitämisestä kantavat päävastuun Työterveyslaitoksen kyseisen projektin asiantuntijat. Verkostoon voivat liittyä kaikki ne organisaatiot ja henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita työhyvinvoinnin kehittämisestä yliopistoissa ja muissa asiantuntijaorganisaatioissa. Verkostoprojekti toimii yhteistyössä yllä kuvatun tutkimusprojektin kanssa muun muassa siten, että verkoston eri osapuolet arvioivat tutkimusprojektin väli- ja lopputulosten siirrettävyyttä ja hyödynnettävyyttä.

   

  Ilkka Pirttilä
  erikoistutkija, dosentti
  Lisätietoja projektista:
  ilkka.pirttila@ttl.fi
  puh. 017-201 226

  (painetun lehden s. 20-21)