4/08

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
  Ragna Rönnholm
  ordförande, Forskarförbundet
   

  Den akademiska friheten i ett autonomt universitet

  Universitetsreformen har marknadsförts med löfte om en högre grad av autonomi för universiteten. De facto har man enbart talat om den ekonomiska autonomin. Lagen, som fastställer reformen, träder i kraft 1.8.2009 och universiteten frigörs från status som ett statligt räkenskapsverk år 2010. Vad har dessa förändringar för följder för den akademiska friheten och hur infrias denna autonomi?

  Begreppet akademisk frihet är ytterst svårt att definiera åtminstone för personer som inte själva är forskare. Hur svårt definierbart begreppet är framgår av att man t.ex. på EU nivå inte kunnat enas om en definition. Forskarna anser att de största hotbilderna och faktorerna som begränsar den akademiska friheten kommer utifrån i form av olika styrnings- och prestationskontroller samt från finansieringsinstrument, som satsar enbart på innovationer som går att förvandlas till säljbara produkter. Att kunskap inte har ett värde i sig självt utan skall omedelbart kunna förädlas till en nyttoprodukt förolämpar forskningens autonomi.

  Terence Karran från Centre for Educational Research and Development, university of Lincoln, UK har i sin aktuella forskning försökt undersöka hur en sund akademisk frihet kan tryggas vid universitet även i framtiden och ifall den ytterligare kan förstärkas. Han undersökte hur den akademiska friheten tog sig i uttryck i 23 EU länder. I en del av länderna håller man som bäst på att genomföra universitetsreformen medan den redan för länge sedan genomförts i andra länder varvid man nu kritiskt kan granska dess effekter. I sin undersökning använde han som parametrar lagtexter ur vilka det framgår i vilken grad den akademiska friheten skyddas i grundlagen eller i andra lagar och förordningar. Dessutom granskades hur lagen påkallar valet att välja direktionens sammansättning, tillsättning av rektor och möjligheten till fastanställning för akademisk personal. Parametrarna betygsattes med allmänna termer såsom låg, mellan hög och hög skyddsfaktor för akademisk frihet. Den komparativa undersökningen bevisade att Finland tillsammans med fyra andra länder nämligen Slovenien, Tjeckien, Ungern och Spanien, uppvisar högsta möjliga skyddsfaktor med samtliga undersökta parametrar. Sverige och Danmark klarade sig t.ex. betydligt sämre. England fick bottennapp med lägsta betyg granskat med alla mätbara parametrar.

  I England har universitetsreformen inneburit att förvaltningsmodeller med kollegialt valda medlemmar fått ge vika för modeller från finansbolag, Detta har inneburit att den akademiska friheten krympt. Trycket utifrån för liknande lösningar är hårt i många universitet runtom i Europa. Argumentet för dylika lösningar har varit att universitetens roll i den globala kunskapsbaserade ekonomin kommer att accentueras.

  Då man emellertid granskar statistik från OECD framgår det att Finland slår det flesta länderna och isynnerhet England då man mäter universitetens kontribution till den kunskapsbaserade ekonomiska tillväxten.

  Även i Finland innebär universitetsreformen att universitetens förvaltningsmodeller och direktionernas sammansättning förändras så att de externa aktörernas andel växer. Man måste slå vakt om att förändringen inte innebär att finansiärerna kommer åt att styra innehållet av universitetens verksamhet. I ett äkta autonomt universitet bör de strategiska linjedragningarna för forskningen och undervisningen dras av en direktion som till majoriteten består av kollegialt valda medlemmar ur det akademiska samfundet.

  Vår regerings senaste klavertramp i frågor som berör universitetens finansiering och förvaltningsmodeller har inte stärkt universitetspersonalens förtroende för våra politiker eller förstärkt tron på den akademiska frihetens bevarande. Att koppla ihop statens tilläggsresurser både med de resurser universiteten själva skrapar ihop och förvaltningsmodellen innebär avkall på den allmänna principen att universiteten i Finland är offentligt finansierade.

  I undersökningen som Karra gjort fungerade skyddsmaskineriet för den akademiska friheten i Finland utmärkt. Det lönar sig ej att skrota detta utan istället förbättra det ytterligare. Jag hoppas att förslaget till den nya universitetslagen kommer att understöda denna utveckling.


  Ragna Rönnholm

  ordförande, Forskarförbundet