Ledare

20 år i universitetsanställdas tjänst

Professorsförbundets, Forskarförbundets och Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL:s gemensamma publikation Acatiimi fyller 20 år i år. Under denna tid har man i tidningens spalter analyserat och skärskådat ett flertal fenomen inom universitetsväsendet och enskilda universitet.

För sin breda läsarkrets har Acatiimi varit ett fönster till universitets- och forskningsvärlden och belyst bakgrunden till universitetens resultat och engagemang. Effekterna av beslutsfattandet gällande t.ex. finansiering, lagstiftning och ministeriets styrning har synliggjorts på tidningens sidor genom såväl fakta som olika slags narrativ. Acatiimi har vuxit till en del av universitets- och vetenskapsvärlden och är ett centralt diskussionsforum inom denna.

Tidningens solida ställning reflekterar också förbundens betydelse och enighet. Universitetssektorns förbund har som uppgift att bevaka lärarnas, forskarnas och den övriga akademiska personalens intressen. Därtill främjar förbunden undervisnings- och forskningsverksamheten, bevakar deras frihet samt främjar även i övrigt ett oavbrutet utvecklande av universitetsväsendet.

I Acatiimis första ledare år 1997 underbyggdes behovet av ett gemensamt språkrör för förbunden och tätare samarbete mellan dem. Förbundens gemensamma mål definierades så här: de som knegar i universitetets centrala uppgifter bör få erkänsla. Universiteten genomgick då en omvälvning, nedskärningar var vardag och universiteten samt deras personal upplevde att de inte vann gehör för sina synpunkter. Temat har inte blivit mindre aktuellt, snarare tvärtom. I tidningens spalter synliggörs många debatter som har sina rötter i historien.

Under årens lopp har Acatiimi blivit något mer än bara en förbundstidning eller en facklig intressebevakare. En stor del av tidningen sammanställs enligt allmänna journalistiska kriterier, medan en mindre del av spaltutrymmet, inklusive dessa ledare, erbjuder ett forum där förbunden presenterar sina linjedragningar. Tack vare en utmärkt redaktion och en skribentpool som representerar toppen av den finländska vetenskapen och vetenskapsjournalismen läser man Acatiimi och litar på dess innehåll även utanför förbundens medlemskår. Artiklarna noteras ofta i dagstidningar samt i elektriska och sociala media, och det skulle kräva onödigt mycket tid att dra sig till minnes alla de diskussioner kring vetenskap, universitet och vetenskapspolitik som har underbyggts i Acatiimi.Kaarle Hämeri
ordförande, Professorsförbunde


Petri Koikkalainen
ordförande, Forskarförbundet


Seppo Sainio
ordförande, Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten


Painetussa lehdessä sivu 4