ACATIIMI 5/16 tulosta | sulje ikkuna

Vain harva yliopisto myöntää työsuhteen pidennystä perhevapaan takia

Tasa-arvovaltuutettu on antanut lausunnon tutkijakoulutettavien/nuorempien tutkijoiden perhevapaa-asioista. Työnantajalla on velvollisuus luoda naisille ja miehille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry pyysi tasa-arvovaltuutetulta lausuntoa määräaikaisessa työsuhteessa olevien tohtorikoulutettavien oikeudesta saada perhevapaata vastaava pidennys työsuhteensa kestoon. JUKO ry katsoi, että yliopistojen käytännöt ovat muotoutuneet erilaisiksi sen jälkeen, kun yliopistoista tuli itsenäisiä oikeushenkilöitä. Erityisesti katsottiin naisten mahdollisuuden tohtorin tutkinnon suorittamiseen vaarantuvan kuten myös perhevapailla olleiden yhtäläisten mahdollisuuksien uralla etenemiseen.

Tasa-arvovaltuutettu pyysi asiassa selvityksen yliopistoilta. Selvityksen perusteella yliopistoilla ei ole yhtenäistä käytäntöä tohtorikoulutettavien työsuhteiden pidennyksissä perhevapaiden takia. Tavallisinta on, että suositellaan pidennystä perhevapaiden takia, mutta asia harkitaan tapauskohtaisesti. Eniten tapauskohtaista harkintaa on hoitovapaan osalta. Oulun yliopistossa pidennyksen saa äitiysvapaan, erityisäitiysvapaan, isyysvapaan ja vanhempainvapaan perusteella. Hoitovapaan osalta pidentämismahdollisuus on rajattu yhteen vuoteen. Jyväskylän yliopistossa pidennysoikeus on laajin. Se koskee kaikkia perhevapaita, eikä sen saamiselle ole rajoituksia ja hakemisprosessi on vapaamuotoinen.

Tasa-arvovaltuutetun kannanotot

Ennen yliopistouudistusta yliopistojen ohjenuorana asiassa oli opetusministeriön kirje, jossa muun muassa todettiin, että äitiys- ja vanhempainvapaa ja hoitovapaa pidentävät tutkijakoulukautta vapaan keston pituisella ajalla. Tasa-arvovaltuutettu toteaa, että JUKO ry:n huoli yliopistojen käytäntöjen muotoutumisesta erilaisiksi on perusteltu. Moni yliopisto on luopunut pidentämisestä hoitovapaan perusteella. Tutkijanuran ensimmäinen porras osuu usein samaan aikaan perheen perustamisen kanssa ja tasa-arvovaltuutettu näkeekin, että kysymys on myös akateemiselle uralle hakeutuvien oikeudesta vanhemmuuteen.

Tasa-arvolain 6 :n mukaan jokaisen työnantajan tulee edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Työnantajalla on velvollisuus muun muassa luoda naisille ja miehille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen sekä helpottaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Tasa-arvovaltuutettu katsoo, että pidennyksen myöntäminen määräaikaisiin työsuhteisiin, joiden tarkoitus on pätevöittää työntekijä akateemisen uran seuraavalle portaalle, seuraa tästä velvoitteesta.

Tasa-arvovaltuutettu kiinnittää lausunnossaan huomiota myös isyysvapaisiin. Selvityksistä käy ilmi, että isyysvapaata ei aina yliopistojen sisäisissä ohjeissa mainita, vaikka sen perusteella myönnettäisiinkin pidennys. Tasa-arvovaltuutettu katsoo, että isyysvapaan jättäminen pois pidennysoikeuden piiristä voi rikkoa tasapuolisen kohtelun periaatetta ja suositteleekin pidennysoikeuden ulottamista koskemaan myös isyysvapaata.

Hoitovapaaseen joustavia käytänteitä

Vain harva yliopistoista myöntää pidennystä tohtorikoulutettaville/ nuoremmille tutkijoille hoitovapaan ajalta. Tasa-arvovaltuutettu tuo esille, että kysymystä hoitovapaasta tulisi tarkastella tasa-arvolain 6 :n tasa-arvon edistämisvelvoitteen näkökulmasta.

Hoitovapaan sisällyttämisellä pidennysoikeuden piiriin voidaan varmistaa, että hoitovapaaoikeutta käyttävillä tohtorikoulutettavilla on yhtäläiset mahdollisuudet saada väitöstyönsä valmiiksi. Ottaen huomioon, että perheiden tilanteet ovat hyvin erilaisia, tasa-arvovaltuutettu suosittelee hoitovapaan osalta joustavia käytäntöjä.

Yliopistoilta voisi odottaa esimerkillistä toimintaa

On hyvä, että asiasta saatiin tasa-arvovaltuutetun lausunto. Jo nyt jotkut yliopistot ovat täsmentäneet omia ohjeitaan muun muassa isyysvapaan osalta. Lausunnosta voi päätellä, että pidennys on tasaarvolain perusteella velvoittavampi äitiys-, isyysja vanhempainvapaan osalta.

Yliopistojen velvollisuus työnantajina on edistää tasa-arvoa. Huolena on se, että yliopistotkin osin vain suosittelevat asiaa, jolloin harkinnanvaraa jää tiedekunnille ja laitoksille.

Kyseessä ei pitäisi olla harkinnanvarainen asia. Yliopistojen toivoisi olevan esimerkkejä tasa-arvon edistämisessä työelämässä. Sama tasa-arvolaki koskee kaikkia yliopistoja, mutta tasa-arvovaltuutetun selvityksen perusteella Jyväskylän yliopisto näyttäisi täyttävän parhaiten lain 6 :n velvoitteet tasa-arvon edistämisestä.

teksti Eeva Rantala
toiminnanjohtaja, Tieteentekijöiden liitto

  • Painetussa lehdessä sivu 12

ACATIIMI 5/16 tulosta | sulje ikkuna