Ledare

Universitetet i världens villervalla

Den av Undervisnings- och kulturministeriet förberedda Visionen för högskoleutbildningen och forskningen år 2030 med tillhörande bakgrundsdokument publicerades 24.10.2017 i Nationalbiblioteket. Dokumentet sammanställer tankar kring behovet av ny typ av kunnande i vårt samhälle och universitetens roll i byggandet av framtiden.

Till stor del innehåller nämnda bakgrundsmemorandum presentationer av globala trender och beskrivningar av den finländska högskoleundervisningen och forskningen i dagsläget. Finland konstateras vara en av segrarna i globaliseringen. Framgången har blivit möjlig bland annat genom satsning på högskolorna. Jämfört med de övriga OECD-länderna verkar antalet utexaminerade på högskolenivå dock ha sjunkit under de senaste åren.

Förändringarna i världen gäller självfallet inte bara Finland. Till exempel växer satsningarna på forskning och utveckling i OECDländerna långsamt. De utvecklande ekonomierna ökar sin satsning på forskning och utbildning. Förfaringssätten förändras och samarbetet söker nya former. I Finland har t.o.m. internationellt sett ovanligt stora förändringar och knappa resurser utmattat universitetens personal. Utanför visionen är det allom bekant att Finland förlorar fler avancerade experter än man lyckas locka hit.

I bakgrundsmemorandum kommenterar man också visionen för högskoleutbildningen och forskningen år 2030. Enligt dokumentet baserar sig Finlands framgång även framöver på bildning och kunnande tillsammans med vetenskap och teknologi. Konst nämns inte separat, men den står i jämbredd med vetenskapen. Enligt visionen kommer Finland att vara välkänt för sina goda utbildnings-och forskningssystem. Vi tillämpar forskningsrön från andra länder och gör egen toppforsking genom koncentration av resurser.

Strängt taget innebär visionen för år 2030 dock inte en syn på ett framtida modernt och internationellt högskolesystem, lika litet som på högskoleutbildning eller forskning. Den är en vision om Finlands internationella konkurrensförmåga i en nära framtid och hur man vill att högskolorna ska främja den.

Ur internationell synvinkel är visionen anmärkningsvärd, och förverkligandet ”förutsätter med tanke på nationalekonomins storleksklass avsevärda investeringar på vetskap och kunnande”. Visionen om ett internationellt och modernt universitetssystem kräver dock precisering.

År 2016 skrev Professorsförbundet och Forskarförbundet en egen vision ”Universitetet för Finlands bästa”. I vår vision betonades universitetens internationella väsen inte separat. Orsaken var väl den att för universitetsanställda är internationell verksamhet en självklarhet. Vår vision är aktuell och erbjuder konkreta förslag till utvecklandet av våra universitet. I själva verket erbjuder vår vision på ett flertal olika ställen nyckeln till hur ”Visionen för högskoleutbildningen och forskningen år 2030” kan förverkligas.Jouni Kivistö-Rahnasto
vice ordförande, Professorsförbundet


Painetussa lehdessä sivu 4