8/08

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Apurahansaajien sosiaaliturva käytännössä

  Eduskunnan käsittelyssä oleva hallituksen esitys (HE 92/2008vp) parantaa toteutuessaan apurahansaajien sosiaaliturvaa 1.1.2009 alkaen. Apurahalla työskentelevälle tutkijalle kertyisi eläketurvaa samalla tavalla kuin muillekin yliopistojen viroissa työskenteleville. Muina etuuksina uudistus toisi tullessaan työtapaturmavakuutuksen, ryhmähenkivakuutuksen ja ansiosidonnaisen sairauspäivärahaetuuden. Esityksen mukaan käytännön vakuuttamista hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, joka on jo aloittanut vakuuttamisen valmistelut.

  Tutkijoista ei uudistuksella kuitenkaan olla tekemässä yrittäjiä, vaan vakuutuslaitoksen valintaan ovat vaikuttaneet muut syyt. Mela on käytännössä ainoa yksityisten alojen eläkelaitos, joka huolehtii sekä työeläketurvaan että työtapaturmaan liittyvistä vakuutuksista ja niihin liittyvästä maksutoiminnasta. Uudistuksen hoitamien Melan ja MYELin eli maatalousyrittäjän eläkelain kautta on siis edullisin vaihtoehto apurahansaajille.

  Aivan ilmaiseksi uudet etuudet eivät toki tule. Apurahansaajan on jatkossa maksettava apurahastaan vakuutusmaksuja. Uudistuksen yhteydessä verovapaan apurahan määrää on nousemassa 18 300 euroon, minkä toivotaan kannustavan apurahan myöntäjiä nostamaan myöntämiensä apurahojen tasoa. Tällöin apurahansaaja saisi mm. eläke- ja tapaturmaturvan mutta hänen käteen jäävä osuutensa ei pienenisi.

  Miten apurahansaajan tulee toimia?

  Ensinnäkin on opittava tunnistamaan tilanteet, jotka kuuluvat lain piiriin. Tieteelliseen tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan tarkoitettujen Suomesta 1.1.2009 jälkeen myönnettyjen apurahojen turvin tehtävä työ tulisi lakiehdotuksen mukaan vakuutusvelvollisuuden piiriin, mikäli apurahalla työskentely kestää yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Työikäisen apurahansaajan on asuttava Suomessa tai hänen on kuuluttava Suomen sosiaaliturvalainsäädännön piiriin EY:n sosiaaliturva-asetuksen tai sosiaaliturvasopimuksen perusteella. Apurahan määrän tulee lisäksi olla vuosityötuloksi muunnettuna vähintään 3093,33 euroa (vuoden 2008 tasossa). Vakuutusvelvollisuus ei koske perustutkinto-opiskeluun tarkoitettuja apurahoja.

  Apurahan tulee olla tarkoitettu nimenomaan työskentelyyn. Esimerkiksi matka-apuraha ei oikeuta vakuutukseen. Jos apurahasta osa on tarkoitettu matka- tai muihin kuluihin ja loput työskentelyyn, otetaan vakuutuksen perusteena olevaa työtuloa määritettäessä huomioon ainoastaan työskentelyyn tarkoitettu osa apurahasta.

  Vakuutus vahvistetaan aina tietylle tarkkaan määrätylle ajanjaksolle, jonka pituus määräytyy yleensä apurahan myöntöpäätöksestä ja ajankohta työskentelyn alkamisesta. Vakuutus ei kuitenkaan voi alkaa ennen lain voimaan tuloa tai apurahan myöntöpäivää.

  Vakuutukseen hakeutuminen

  Apurahansaajan on itse haettava vakuutusturvaa Melasta. Jokaisen vakuuttamisen ehdot täyttävän apurahan osalta on tehtävä oma hakemus. Työskentelyapurahaan perustuvaa vakuutusta voi hakea aikaisintaan lain voimaan tulon jälkeen, kun apurahansaaja on saanut tiedon myöntöpäätöksestä ja aloittanut apurahalla työskentelyn. Vakuutusta on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta. Lain voimaan tultua hakemuslomakkeen voi täyttää ja tulostaa Melan verkkosivuilta (www.mela.fi) tai asioida Melan asiamiehen vastaanotolla. Maaliskuun 2009 alusta lähtien hakemuksen voi tehdä myös sähköisesti kirjautumalla Melan verkkosivujen kautta sähköiseen asiointipalveluun omilla pankkitunnuksillaan.

  Mikäli vakuuttamisen edellytykset täyttyvät vuoden 2009 puolella tehtäväntyön osalta, vakuutukseen voi hakeutua myös ennen lain voimaantuloa myönnetyn apurahan perusteella velvollisuutta tähän ei kuitenkaan ole. Ennen vuotta 2009 myönnettyjen apurahojen osalta vakuutus on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa lain voimaan tulosta tai työskentelyn alkamisesta.

  Suunnitelmien muuttuessa

  Apurahansaaja on velvollinen ilmoittamaan Melaan ja apurahan myöntäjälle mahdollisista vakuutuskauden aikana tapahtuvista muutoksista apurahan käyttötarkoitukseen ja/tai käyttöajankohtaan liittyen. Apurahatyöskentely ja siihen perustuva vakuutus voidaan keskeyttää tietyistä syistä kuten sairauden tai lapsen syntymän vuoksi kunhan keskeytys jatkuu vähintään neljä kuukautta. Vain ajan tasalla oleva tieto takaa oikean turvan tapaturman sattuessa tai päivärahaetuuden realisoituessa. Erityisesti ulkomailla tapahtuvan työskentelyn osalta kannattaa etukäteen varmistaa vakuutuksen voimassaolo.

  Tutkimusryhmän apurahat

  Lain piiriin ovat tulossa myös tutkimusryhmille myönnetyt apurahat, mikäli työskentely niissä tapahtuu nimenomaan apurahan turvin. Jos apuraha myönnetään jollekin organisaatiolle, joka sen avulla palkkaa tutkijoita tekemään tutkimusta, he eivät ole lain tarkoittamia apurahansaajia vaan heidän eläketurvansa hoituu muun työeläkelainsäädännön kautta. Apurahatutkijoista koostuvan ryhmän vetäjälle on ilmoitusvelvollisuus Melaan. Hänen tulee ilmoittaa ryhmässä työskentelevien henkilöiden tiedot, vaikka hän itse ei työskentelisikään ryhmässä apurahansaajana.

  Mela valvoo vakuuttamisvelvollisuutta vertaamalla saamiaan hakemustietoja apurahan myöntäjiltä saatuihin tietoihin. Tarkempaa tietoa vakuutusturvasta löytyy Melan sivuilta www.mela.fi

  Teksti: Henri Virtanen

  Esimerkki: Tutkija saa säätiöltä 8 500 euron apurahan puolen vuoden työskentelyyn ja hakemuksessaan mainitsemansa konferenssimatkan toteuttamiseen. Hän arvioi matkasta syntyvän kuluja 800 euroa, jolloin työskentelyyn jää 7 700 euroa. Tämän työskentelyosuuden perusteella hänelle määritetään vuotuinen työtulo 15 400 euroa, sillä perusteena on puolen vuoden työskentelyapuraha. Tätä työtuloa käytetään vuotuisen vakuutusmaksun määrittämiseen ja mahdollisten etuuksien laskemiseen. Luonnollisesti vuotuisesta vakuutusmaksusta tulee maksettavaksi vain puolet, sillä työskentelyaika eli vakuutuskausi on vain puoli vuotta. Oletetaan, että apuraha on myönnetty 16.2.2009 ja apurahansaaja aloittaa apurahatyöskentelyn 1.4.2009. Tällöin hänelle vahvistetaan vakuutus ajalle 1.4. 30.9.2009.