9/08

 • pääsivu
 • sisällys
 • Risto Laitinen
  ordförande, Professorsförbundet
   

  Lussekatten smakar bäst med inbakat socker

  Nyligen sände undervisningsministeriet ut på remissrunda en skiss för högskoleväsendets internationaliseringsstrategi. Den baserar sig på det nuvarande regeringsprogrammet och innehåller ett grundligt resonemang kring det aktuella läget för den internationella verksamheten och möjligheterna att utveckla denna under de närmaste åren. Som mål har man uttryckligen ställt dels ett internationellt högskoleväsen och en ökning av det finländska universitetets dragningskraft, dels marknadsföring och export av vårt kunnande samt stödande av ett mångkulturellt samhälle som tar globalt ansvar.

  Det internationella samarbetet mellan universitet och forskningsanstalter är livsviktigt för ett litet land som Finland och har redan i flera årtionden utgjort en naturlig del av forskarnas vardag. Undervisningsministeriets strategiskiss beskriver på rätt sätt Finlands behov av internationellt samarbete inom vetenskapen. Skissen uppfattar dock begreppet internationalisering rätt snävt som rörlighet för forskare, lärare och studerande, och den präglas av en starkt administrativ synvinkel. Dessutom har man inte fäst tillräcklig uppmärksamhet vid att åtgärderna förutsätter resurser.

  Självklart bör forskarna kunna träffa utländska representanter av sin egen disciplin. I denna verksamhet står kort- och långvariga vistelser samt internationella konferenser i en nyckelposition. Forskarbesöken inbegriper ofta gästföreläsningar. Vanligen är dessa presentationer av den egna forskningen i samband med något seminarium, men det kan också vara fråga om ett studieavsnitt som består av flera föreläsningar.

  Brister eller oklarheter i finansieringen och socialskyddet försvårar de finländska forskarnas möjlighet att söka sig till utländska universitet och forskningsanstalter. Lättast hittar man finansiering för sådana studier utomlands som kan inlemmas i en påbyggnadsexamen. Svårare är det för doktorerade forskare och lärare att finansiera sina vistelser. Också intjänandet av pensionen utanför Finland kan markant avvika från vårt system och då ofta i negativ riktning. Det här påverkar naturligtvis viljan att skaffa ett långvarigt arbetsförhållande utomlands. Rörligheten bromsas också av osäkerheten om läget när man en dag återvänder till Finland. Långt ifrån alla har från förut en stadigvarande tjänst eller arbetsplats som de kan återvända till.

  Till Finland lockar man utländska toppforskare bl.a. med hjälp av programmet FiDiPo, som ska utvidgas i framtiden. Programmet har många positiva effekter, men vi ska komma ihåg att många vetenskapsgrenar vid olika universitet här i Finland har forskargrupper som representerar den internationella spetsen i sin disciplin. De måste kunna erbjudas lika lukrativa arbetsförhållanden som de utlänningar som inbjuds till Finland får. I detta nu får de forskare som skapat sin karriär utomlands bättre lön än deras finländska kolleger som varit lika framgångsrika i motsvarande uppgifter här.

  Ett framgångsrikt och produktivt internationellt samarbete kan inte vara synonymt endast med rörlighet. Merparten av det internationella arbetet görs vid det egna skrivbordet och med tillhjälp av t.ex. elektronisk kommunikation. Som bäst baserar sig den internationella verksamheten på personliga kontakter samt ett långvarigt och välfungerande samarbete mellan forskningsgrupperna och utgör på så sätt en del av gruppernas kärnverksamhet. Om verksamheten baserar sig endast på administrativa utbytesprogram mellan universiteten kan den vara frikopplad från forskningen och undervisningen i enheterna och således även störa deras verksamhet. En välfungerande internationalisering är som en välbakad lussekatt där sockret har tillsatts som ingrediens redan i bakningsskedet. Resultatet blir inte lika gott om sockret strös på bullen först efteråt just innan man ska äta upp den.

  År 02 fnu (före det nya universitetet) närmar sig sitt slut. Jag vill tillönska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

  Risto Laitinen
  ordförande,
  Professorsförbundet