4/08

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
  Tuula Hirvonen
  Puheenjohtaja,
  Yliopistonlehtorien liitto
   

  Sitä kuusta kuuleminen...

  Tätä lehteä julkaisevat liitot ovat esittäneet monin tavoin kritiikkiä meneillään olevaa yliopistouudistusta kohtaan. Uudistuksen virallinen päätavoite, yliopistojen autonomian lisääminen, on hyvä. Ongelmaksi ovat nousseet aikataulu ja tapa, jolla uudistusta viedään eteenpäin. Näyttää siltä, että kiireessä tehdyt muutokset vaikuttavat kielteisesti henkilökunnan asemaan ja sitä kautta hyvinvointiin.

  Yliopistot tavoittelevat entistä autonomisempaa asemaa suhteessa valtiovaltaan. Saattaa kuitenkin käydä niin, että autonomian sijaan syntyy uusi riippuvuus ulkoisiin rahoittajiin. Tästä on jo merkkejä työajan kohdentamisjärjestelmien käyttöönotossa. Niitä perustellaan yliopiston ulkopuolisten tahojen, pääasiassa EU:n ja TEKESin vaatimuksilla. On ymmärrettävää, että rahoittaja haluaa tietää, miten rahoitus käytetään. Ymmärrettävää sen sijaan ei ole se, että myös niiden, jotka eivät tee työtään tällaisella rahoituksella, täytyy alistua näihin määräyksiin vastoin voimassa olevaa tarkentavaa virkaehtosopimusta. Järjestelmän käyttöönotossa on piirteitä, jotka eivät ennusta hyvää tulevassa uudessa yliopistossa: kontrolli ja valvonta lisääntyvät ilman että niille esitetään muuta tarvetta kuin rahoittajan käsky. Neuvottelut eivät myöskään ole todellisia neuvotteluja. Kun tätä täysin aiheellisesti arvostellaan ja kysytään kriittisiä kysymyksiä, useissa yliopistoissa työnantaja on melko suoraan ilmoittanut, että olisi paras lopettaa urputtaminen. Kuulemisen sijaan siis vaaditaan kuuliaisuutta.

  Esimerkki kertoo myös lisääntyvästä vastakkainasettelusta joidenkin yliopistojen johdon ja työntekijöiden välillä. Onneksi useissa yliopistoissa on työajan kohdentamisessa päästy keskustelujen tuloksena kompromissiin. Nykyiset säädökset ja sopimukset antavat kohtuulliset mahdollisuudet henkilöstön kuulemiseen ja sen osallistumiseen päätöksentekoon–jos niitä halutaan käyttää. Henkilöstöjärjestöjen keskeinen tavoite yliopistouudistuksessa on, ettei näitä mahdollisuuksia kavenneta.

  Yliopistouudistuksessa on henkilöstölle ilmoitettu, että palvelussuhdelajin muuttumisesta huolimatta henkilöstön edut turvataan ja kaikki siirtyvät työsopimussuhteeseen entisin eduin.

  Nyt kuitenkin työantajaryhmä on tehnyt ensimmäisen esityksensä ehtojen heikentämiseksi kokonaistyöaikasopimukseen. Esityksestä on mm. jätetty pois viittaus 1600 tunnin sopimusta edeltäviin sopimuksiin ja niiden opetusvelvollisuuskattoihin. Näin yliopistot voisivat määrätä opetustuntien määrän ilman mitään suojaa. Tällainen esitys ei ole hyväksyttävä. Se myös heikentää luottamusta muihin tehtyihin lupauksiin ja koko neuvottelujärjestelmään. Esityksestä on aloitettu rakentavassa hengessä neuvottelut, jotka jatkuvat jo kesäkuussa.

  Osana opetushenkilökunnan työhyvinvointiselvitystä OAJ on teettänyt Työterveyslaitoksella tutkimuksen korkeakoulujen opetushenkilökunnan jaksamisesta. Yliopistojen lehtoreiden vastauksista näkyy kuinka motivoituneita ja innostuneita lehtorit ovat työstään, mutta toisaalta näkyy myös stressi ja uupumus ja se, että osa ei enää suhtaudu luottavaisesti tulevaisuuteen omassa työssään. Lehtorit eivät koe voivansa vaikuttaa omaa työtään koskeviin yliopiston tason päätöksiin eivätkä he koe, että yliopisto työnantajana huolehtisi heidän terveydestään tai hyvinvoinnistaan. Lähimmän esimiehen ja työyhteisön kohdalla kokemukset ovat onneksi paljon myönteisempiä.

  Jos yliopistot haluavat jatkossakin henkilöstön panostavan työhönsä niin kuin se nyt tekee, neuvottelujen ja osallistumisen on oltava muutakin kuin muodollista yhteistoimintasopimusten kirjaimen täyttämistä ja yksipuolisia esityksiä heikennyksiksi sopimuksiin. Työn hallinta on tutkitusti yhteydessä työntekijöiden terveyteen ja keskeinen seikka työn hallinnassa on vaikutusmahdollisuus työhön. Jos nämä viedään yliopiston ulkoisten toimijoiden vaatimuksesta tai yliopiston johdon tavoitteellisen toiminnan tuloksena, yliopisto saa nykyistä huomattavasti vähemmän terveet, motivoituneet ja innostuneet työntekijät.

  Kiitos lukijoille tästä lukuvuodesta. Hyvää ja virkistävää kesää!


  Tuula Hirvonen

  puheenjohtaja, Yliopistonlehtorien liitto