Gropar i vägen till målet?

Den parlamentariska FUI-arbetsgruppen fick sitt arbete färdigt före jul. Vi kan vara nöjda med såväl processen som resultatet: Det tidigare överenskomna målet eftersträvas nu i samförstånd med respekt för olika aktörer och deras specifika roller i FUI-verksamheten.

Arbetsgruppen hörde internationella experter och organiserade sakenliga öppna remisser och utfrågningar. Forsknings- och innovationsrådet hölls uppdaterat. I arbetet beaktades tidigare gjorda utbildnings-, vetenskaps- och innovationspolitiska linjedragningar. Tjänstemannakåren presenterade konkreta alternativ till offentlig tilläggsfinansiering.

Som finansieringsinstrument valde politikerna en separat finansieringslag gällande FoU-verksamheten.

Som finansieringsinstrument valde politikerna en separat finansieringslag gällande FoU-verksamheten. Utgångspunkten för lagen är målet att höja nivån för privata och offentliga FoU-satsningar till fyra procent av BNP fram till år 2030. Statens andel utgör cirka en tredjedel dvs. 200 miljoner euro per år.

Det exceptionella förfarandet är möjligt endast på grund av att FoU-verksamheten är av avgörande betydelse för vårt samhälle. Detta understryks av samtliga riksdagsgrupper. Ett motsvarande förfarande har tillämpats även i lagen om utveckling av högskoleväsendet.

Nästa steg blir en plan för FoU-finansiering som är längre än budgetramsperioden och följer tio principer. Varje regering förverkligar sin egen FoU-linje inom ramen för finansieringslagen och -planen samt fattar beslut om den förhöjning av finansieringen som lagen förutsätter. Det har gjorts motsvarande planer för utvecklingen av försvars- och trafikinfrastrukturen.

Därutöver föreslår arbetsgruppen ibruktagandet av ett bestående skatteincitament inom FoU-verksamheten. Incitamentet förmodas öka FoU-verksamheten speciellt i privata och innovativa företag.  Den teknologiska industrins 57 medlemsföretag har meddelat att de förbinder sig till att finansiera nämnda tredjedel, bara finansieringslagen och lagen om ett omfattande FoU-tilläggsavdrag i beskattningen godkänns i riksdagen under pågående regeringsperiod.

En minskning som genomförs precis vid tröskeln till ett nytt uppsving kan vi inte acceptera.

Finansieringslagen kan godkännas före 1.1.2023 som en del av rampraxisen, och FUI-finaniseringen kan höjas från och med 2024. År 2023 kommer den offentliga FUI-finansieringen dock att sjunka dels i och med att den tidsbundna finansieringen upphör, dels som en följd av rambesluten. En minskning som genomförs precis vid tröskeln till ett nytt uppsving kan vi inte acceptera, i synnerhet då vårt utbildningsansvar samtidigt har utökats.

Svensk översättning: Leena-Maija Åberg-Reinke

Senaste på svenska