Med bildning som stöd 

Skulle jag i början av februari ha kunnat förutspå i vilken situation jag skriver denna text? Skulle någon ens ha kunnat fråga om saken så att det på något sätt skulle motsvara världsläget? Kriget i Europa har överraskat oss alla. Vi var inte förberedda på att vår trygghetskänsla rubbas och allting får nya proportioner.  

Det är bildning som står i centrum när vi bygger framtiden och rättar till misstag. Bildning har sina rötter i kunskap. Kunskap och öppenhet ökar förståelsen och därmed friheten att söka ny kunskap.  Cirkeln där bildning föder bildning kan slås sönder, men det är absolut nödvändigt att reparera den, för det är förutsättningen för vår framtid. 

Det är bildning som står i centrum när vi bygger framtiden och rättar till misstag.

Att beprövad kunskap finns tillgänglig för alla bidrar till att besluten och synpunkterna bygger på en hållbar grund. Ett särskilt tack riktas till dem vilka outtröttligt erbjuder sin expertis som gagnar oss alla: de analyserar världen mångsidigt, systematiskt oh pålitligt. Vi som sysslar med undervisning och forskning bär nu ett stort ansvar genom att aktivt delta i diskussionen och på så sätt är med om att trygga och bygga upp förståelse och tolerans som baserar sig på kunskap. 

Vi får inte förlora kunnandet. Vi bör ta väl hand om bildning och kunskap. Det är människor som står bakom vetenskap, forskning och undervisning. Vår gemensamma uppgift är således att ge våra internationella forskare möjlighet att vara en del av vårt samhälle. Detta är i sig ingenting nytt, men frågans betydelse framhävs i den rådande situationen. 

Vi får inte förlora kunnandet. Vi bör ta väl hand om bildning och kunskap.

Det är såväl ett nationellt problem som en mänsklig tragedi ifall en expert som anländer til Finland trots sina bemödanden inte finner sin plats i det lådsystem som vi byggt upp. Om det inte finns ett gemensamt språk, måste situationen rättas till. Ifall det saknas kontakter till samhället utanför universitetet, måste sådana skapas.

Vi har själva byggt upp vårt lådsystem, det är också vi som kan ändra på det. 

Svensk översättning: Leena-Maija Åberg-Reinke 

Senaste på svenska