Yliopistolaisilla on uusi työehtosopimus

Yliopistohenkilöstön työehdot on turvattu kahdeksi seuraavaksi vuodeksi.

Yliopistojen työehtosopimusneuvotteluissa saavuttiin neuvottelutulos myöhään sunnuntai-iltana 22. maaliskuuta. Neuvotteluosapuolten hallinnot hyväksyivät ratkaisun sitä seuraavalla viikolla. Uusi työehtosopimus on voimassa 24 kuukautta. Se astui voimaan 1.4.2020 ja päättyy 31.3.2022.

Työehtosopimusneuvottelut alkoivat 7. helmikuuta. Koronavirusepidemian vuoksi neuvotteluja käytiin maaliskuun puolivälin jälkeen vauhditetussa aikatauluissa.

Palkankorotukset

Sopimus takaa yliopistolaisille yleisen linjan mukaiset palkankorotukset. Osa niistä jaetaan yleiskorotuksina ja osa paikallisina erinä. Palkankorotukset ovat yhteensä 3,2 prosenttia.

  • Yleiskorotukset 1.8.2020 1,1% ja 1.6.2021 1,1%
  • Paikalliset erät 1.12.2020 0,5% ja 1.12.2021 0,5%

Paikalliset erät toteutetaan työnantajan esittämällä tavalla tehtäväkohtaisiin palkanosaan mukaan lukien vaativuuslisät tai henkilökohtaiseen palkanosaan.

Euromääräisiä palkkoja (muut kuin YPJ-palkat) korotetaan kustannusvaikutusta vastaavasti 1.8.2020 (1,1 %), 1.12.2020 (0,5 %), 1.6.2021 (1,1%) ja 1.12.2021 (0,5%).

Akatemiaprofessoreiden ja -tutkijoiden palkkoja tarkistetaan yleiskorotuksilla ja paikallisilla erillä.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiota korotetaan 1.8.2020 1,6 prosenttia ja 1.6.2021 1,6 prosenttia.

Sopimukseen sisältyy myös korona-lauseke: Koronaepidemiasta johtuvista yliopistolle aiheutuneista painavista taloudellisista syistä johtuen, paikallisten erien tasosta ja niiden maksuajankohdista voidaan sopia paikallisesti kirjallisesti toisin pääluottamusmiesten kanssa. Pääluottamusmiehet tullaan kouluttamaan asiasta, ja paikallisia sopimuksia voidaan tehdä vain erittäin painavista syistä neuvottelujärjestö JUKOn antaman luvan jälkeen.

Kiky-tunnit ja opetustuntikatot

Kiky-tunnit poistuvat eri tavoin opetus- ja tutkimushenkilöstöltä ja muulta henkilöstöltä. Opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta kikyn kohdalla sovittiin niin sanotusta puolipoistosta 1. elokuuta lähtien. Kokonaistyöaika vähenee 1 624 tunnista 1 612 tuntiin ja kontaktiopetuksen enimmäistuntimäärät vähenevät 455 tunnista 452 tuntiin, 396 tunnista 394 tuntiin ja professorien kohdalla 142 tunnista 141 tuntiin.

Muun henkilöstön kohdalla kiky-tunnit poistuvat kokonaan elokuun alusta.

Muun henkilöstön osalta todettiin lisäksi, että työnantaja voi määrätä vuodessa yksinkertaisella tuntipalkalla 12 tuntia lisätyötä ja 8 tuntia koulutusta. Työajan enimmäismäärän seurantajakso on 12 kuukautta.

Työehtosopimukseen tehtiin muutamia muita muutoksia koskien lomautusilmoitusaikaa ja ammattiyhdistyskoulutuksen enimmäispäiviä. Lisäksi harjoittelukoulujen ja eläinsairaalan osalta on erilliset liitteet.

Työryhmät

Syntyneeseen ratkaisuun sisältyy myös viisi työryhmää. Tilastotyöryhmä, tekstityöryhmä, uramalleja ja meritoitumistapoja käsittelevä työryhmä sekä opetustuntien enimmäismääriä ja uusia opetusmenetelmiä tarkasteleva työryhmä sekä työryhmä harjoittelukoulujen osalta.

Uramallityöryhmän tehtävänä on laatia yhteinen tilannekuva eri yliopistojen tutkijan uramalleista sekä muista meritoitumisen tavoista kaikissa henkilöstöryhmissä. Työryhmä tarkastelee myös sitä, miten palkkaus kaikissa eri henkilöstöryhmissä tukee uralla etenemistä uran eri vaiheissa ja miten yliopistoissa kannustetaan uuden osaamisen kehittämiseen.

Opetustuntien enimmäismääriä ja uusia opetusmenetelmiä tarkasteleva työryhmä pohtii kontaktiopetuksen määritelmää, enimmäistuntimääriä koskevien kirjausten sisällön toimivuutta ja uudistamistarvetta, ottaen huomioon uudet opetusmenetelmät ja -tavat. Tarkastelussa huomioidaan myös korkeakoulutuksen muutoksen ja korkeakoulujen oppimisen digitaaliset ympäristöt 2030 -digivision aiheuttamia vaikutuksia yliopisto-opetukseen.


Puheenjohtajien kommentit

neuvotteluissa päästiin tulokseen. Tulevan sopimuskauden alkua hallitsee Covid-19 tauti sekä jatkossa fyysinen, henkinen ja taloudellinen toipuminen epidemiasta. Neuvotteluja ovat leimanneet vastuullisuus ja kokonaistilanteen huomioiminen. Käytännön työssä olemme jo antaneet merkittävän panoksen kriisin seurausten lieventämiseksi muun muassa etäopetuksen avulla. Epidemia muistuttaa kuinka tärkeää tieteellinen tutkimus sekä tulosten huomioiminen ja käyttö ovat globaalien kriisien hallinnassa.

Uskon syntyneen sopimuksen tarjoavan meille mahdollisuuden keskittyä tutkimukseen ja opetukseen sekä muihin tehtäviin yleisen palkkatason mukaisesti. Nyt kriisivaiheen aikana ja sen jälkeen on myös tärkeää pitää huoli jaksamisesta ja hyvän työn edellytyksistä.”

Jouni Kivistö-Rahnasto, Professoriliitto

-

”Neuvottelutuloksen saavuttaminen näissä kovin kummallisissa olosuhteissa – ja vieläpä nopealla aikataululla – oli todella upea suoritus. Työrauha on nyt juuri se mitä kaipaamme, kokonaistilanne on sen verran hankala ja kuormittava kaikille.”

Maija S. Peltola, Tieteentekijät

-

Syntynyttä ratkaisua voidaan pitää hyvänä olosuhteisiin ja lähtökohtiin nähden. Kehittämiskohteita työryhmille jää vielä. Neuvotteluiden osapuolille haluan lausua kiitoksen ratkaisun syntymisestä vaikeassa tilanteessa.”

Santeri Palviainen, Yliopistojen opetusalan liitto YLL


teksti Kirsti Sintonen

Painetussa lehdessä sivu 10