Professorien palkat eriytyvät yliopistoittain yhä enemmän

Professoriliiton palkkaselvityksen mukaan yliopistojen väliset palkkaerot ovat aikaisempaa suurempia. Palkkakärkeen sijoittuvat Aalto-yliopisto ja LUT-yliopisto, Taideyliopiston jäädessä vertailun viimeiseksi. Tutkimuslaitoksissa palkkahajonta on yliopistoja pienempi.

Professoriliiton vuosittaiset palkkakyselyt toteutettiin jälleen syksyn 2019 aikana. Vakiintuneen käytännön mukaisesti palkkatietoja kerättiin sekä työnantajilta että jäseniltä.

Työnantajien toimittama aineisto käsittää yhteensä 1899 kokoaikaisen yliopistossa työskentelevän professorin palkkatiedot syyskuulta 2019. Aineiston pohjalta voidaan palkkoja tarkastella yliopistokohtaisesti sekä vakinaisten että määräaikaisten professorien osalta. Vertailukelpoista aineistoa on kerätty työnantajilta vuodesta 2003 lähtien.

Aineistossa käsitellään vain full-professorien tilannetta. Associate professoreja koskevat tiedot puuttuvat toistaiseksi työnantajalta saaduista tiedoista.

Samanaikaisesti toteutettiin myös Professoriliiton jäsenille kohdistettu palkkakysely. Jäsenkyselyn aineisto täydentää työnantajien toimittamaa aineistoa ja sen perusteella voidaan palkkoja tarkastella myös tieteenalakohtaisesti ja työuran pituuden mukaan. Jäsenille kohdistettua kyselyä on nykyisessä muodossa toteutettu vuodesta 2001 lähtien.

Kokoaikaisten professorien lukumäärä on pienentynyt jo 10 vuotta peräkkäin

Professorien lukumääriä on palkkatietojen ohella seurattu vuodesta 2003 lähtien. Kokoaikaisten professorien lukumäärä on laskenut jo 10 vuotta peräkkäin.

Kokoaikaisia professoreita on nyt 70 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 358 vähemmän kuin vuonna 2003.

Professorien keskipalkka on 7 246 euroa

Kaikkien professorien keskipalkka syyskuussa 2019 oli työnantajien toimittaman aineiston mukaan 7246 euroa. Kyseessä on kokonaispalkka, joka muodostuu säännöllisen työajan ansiosta, akateemisen johtajan tehtävistä maksettavasta palkkiosta ja muista säännöllisesti maksettavista lisistä. Vaihtoehtoisesti kyseessä saattaa olla myös henkilökohtaisesti neuvoteltu yksilöllinen sopimuspalkka.

Professorien keskipalkka on kohonnut syyskuun 2018 ja syyskuun 2019 välisen tarkastelujakson aikana 206 euroa, mikä vastaa 2,9 prosentin nousua. Tämä on selvästi enemmän kuin edellisinä vuosina.

Henkilökohtainen palkanosa ilmoitetaan nyt suoritusprosentteina

Uudessa palkkausjärjestelmässä (1.1.2019 alkaen) henkilökohtainen palkanosa ilmaistaan suoritusprosenttina, vaihdellen 6 ja 50 prosentin välillä. Uusi järjestelmä tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia tarkastella henkilökohtaista palkanosaa aineistossa.

Suorituskategoria on esitystapa, jossa suoritusprosentit muodostavat neliportaisen luokittelun kategorioihin I—IV. Tämä tarjoaa mahdollisuuden myös työnantajakohtaiseen (pois lukien Aalto-yliopisto, jossa sovelletaan paikallista sopimusta) vertailuun, joka esitetty oheisessa taulukossa.

Yliopistokohtaiset Suoritusprosentit vuonna 2019

Yliopisto Suoritusprosentti
Yliopisto LUT-yliopisto Suoritusprosentti 44,37
Yliopisto Helsingin yliopisto Suoritusprosentti 32,20
Yliopisto Jyväskylän yliopisto Suoritusprosentti 31,92
Yliopisto Svenska handelshögskolan Suoritusprosentti 31,86
Yliopisto Oulun yliopisto Suoritusprosentti 30,94
Yliopisto Åbo Akademi Suoritusprosentti 30,55
Yliopisto Tampereen yliopisto Suoritusprosentti 29,51
Yliopisto Vaasan yliopisto Suoritusprosentti 28,27
Yliopisto Itä-Suomen yliopisto Suoritusprosentti 26,91
Yliopisto Lapin yliopisto Suoritusprosentti 26,78
Yliopisto Taideyliopisto Suoritusprosentti 24,37
Yliopisto Turun yliopisto Suoritusprosentti 23,76

Yksityiskohtaisempi suoritusprosentteihin perustuva yliopistojen vertailu osoittaa LUT-yliopiston sijoittuvan huomattavasti muiden yliopistojen edelle.

Professorien sijoittuminen suorituskategorioihin yliopistoittain

Yliopisto Suoritus-
kategoria I
Suoritus-
kategoria II
Suoritus-
kategoria III
Suoritus-
kategoria IV
Yliopisto Aalto-yliopisto Suorituskategoria I Suorituskategoria II Suorituskategoria III Suorituskategoria IV
Yliopisto Helsingin yliopisto Suorituskategoria I 17 Suorituskategoria II 149 Suorituskategoria III 223 Suorituskategoria IV 27
Yliopisto Itä-Suomen yliopisto Suorituskategoria I 21 Suorituskategoria II 117 Suorituskategoria III 56 Suorituskategoria IV
Yliopisto Jyväskylän yliopisto Suorituskategoria I 5 Suorituskategoria II 71 Suorituskategoria III 79 Suorituskategoria IV 16
Yliopisto Lapin yliopisto Suorituskategoria I 1 Suorituskategoria II 31 Suorituskategoria III 10 Suorituskategoria IV
Yliopisto LUT-yliopisto Suorituskategoria I Suorituskategoria II 5 Suorituskategoria III 11 Suorituskategoria IV 51
Yliopisto Oulun yliopisto Suorituskategoria I 4 Suorituskategoria II 76 Suorituskategoria III 80 Suorituskategoria IV 6
Yliopisto Taideyliopisto Suorituskategoria I 8 Suorituskategoria II 34 Suorituskategoria III 9 Suorituskategoria IV
Yliopisto Hanken Suorituskategoria I 2 Suorituskategoria II 11 Suorituskategoria III 12 Suorituskategoria IV 3
Yliopisto Tampereen yliopisto Suorituskategoria I 7 Suorituskategoria II 124 Suorituskategoria III 96 Suorituskategoria IV
Yliopisto Turun yliopisto Suorituskategoria I 57 Suorituskategoria II 139 Suorituskategoria III 34 Suorituskategoria IV 1
Yliopisto Vaasan yliopisto Suorituskategoria I 4 Suorituskategoria II 24 Suorituskategoria III 13 Suorituskategoria IV 1
Yliopisto Åbo Akademi Suorituskategoria I 3 Suorituskategoria II 34 Suorituskategoria III 33 Suorituskategoria IV 5
Yliopisto Kaikki yliopistot Suorituskategoria I 129 Suorituskategoria II 815 Suorituskategoria III 656 Suorituskategoria IV 110

Työnantajien väliset palkkaerot ovat suuria

Yliopistojen toimittaman aineiston perusteella on jälleen laadittu yliopistojen välinen palkkavertailu, jossa yliopistot on asetettu professorien keskipalkan mukaiseen järjestykseen. Yliopistojen väliset palkkaerot ovat aikaisempaa suurempia. Palkkavertailun kärkeen sijoittuvat Aalto-yliopisto ja LUT-yliopisto, Taideyliopiston jäädessä vertailun viimeiseksi.

Työnantajilta kerättiin myös tutkimuslaitoksissa työskentelevien professorien palkkatietoja. Tältä osin tarkasteltavia tehtävänimikkeitä ovat professori, tutkimusprofessori ja tutkimusjohtaja. Tutkimuslaitosten aineisto aikaisempaa kattavampi ja käsittää nyt 119 työntekijän palkkatiedot. Tutkimuslaitoksissa palkkojen hajonta on yliopistoja pienempi. Keskipalkka on 6 780 euroa ja samalla merkittävästi alempi kuin yliopistoissa. Tutkimuslaitosten keskipalkan kehitys vuotta aikaisempaan verrattuna on vaatimaton +7 euroa.

Yliopistot kaikkien professorien kokonaispalkan keskiarvon mukaisessa järjestyksessä

Yliopisto Keskiarvo 2019
Yliopisto Aalto-yliopisto Keskiarvo 2019 8 043
Yliopisto LUT-yliopisto Keskiarvo 2019 8 005
Yliopisto Svenska handelshögskolan Keskiarvo 2019 7 690
Yliopisto Tampereen yliopisto Keskiarvo 2019 7 357
Yliopisto Helsingin yliopisto Keskiarvo 2019 7 316
Yliopisto Oulun yliopisto Keskiarvo 2019 7 278
Yliopisto Jyväskylän yliopisto Keskiarvo 2019 7 095
Yliopisto Åbo Akademi Keskiarvo 2019 7 020
Yliopisto Lapin yliopisto Keskiarvo 2019 6 980
Yliopisto Itä-Suomen yliopisto Keskiarvo 2019 6 962
Yliopisto Turun yliopisto Keskiarvo 2019 6 927
Yliopisto Vaasan yliopisto Keskiarvo 2019 6 869
Yliopisto Taideyliopisto Keskiarvo 2019 6 518
Yliopisto Kaikki Keskiarvo 2019 7 246
Yliopisto Kaikki Keskiarvo 2019 7040 euroa

Professoriliiton palkkaselvityksen löytyvät vuodesta 2009 lähtien liiton verkkosivuilta.


teksti Yrjö Lauha
Focus Master Oy

Painetussa lehdessä sivu 12